Zvýšená štátna kontrola vedie k rýchlemu vývoju pravidiel a predpisov pre transferové oceňovanie: prieskum KPMG International

Tlačový servis  /  24. 03. 2011, 00:00

Dlhodobý rast medzinárodného obchodu spolu s náročným globálnym ekonomickým prostredím a rastúcimi deficitmi verejných financií nútia mnohé vlády, aby sa zamerali na ochranu základu dane.

 

Podľa prieskumu KPMG Globálny prehľad transferového oceňovania (Global Transfer Pricing Review) tento trend viedol k zvýšeniu štátnej kontroly transferového oceňovania, vrátane otázok ako je alokácia strát, reštrukturalizácia podnikov, migrácia duševného vlastníctva a vnútropodnikové finančné transakcie.

 

“Transferové oceňovanie je horúcou témou pre regulátorov aj spoločnosti na celom svete,” hovorí Steven Fortier, vedúci oddelenia KPMG pre globálne služby transferového oceňovania (Global Transfer Pricing Services, GTPS). “Keďže globalizácia zväčšuje dosah a ambície nadnárodných podnikov (MNE), finanční a daňoví riaditelia čelia významným novým rizikám v daňových režimoch s odlišnými pravidlami a rastúcimi požiadavkami. Keďže každá medzinárodná vnútropodniková transakcia sa týka dvoch alebo viacerých daňových jurisdikcií a lokálne daňové úrady môžu posudzovať tú istú transakciu odlišne, riziko spojené s transferovým oceňovaním sa nedá úplne eliminovať. Toto riziko sa však dá zmierniť dôkladným plánovaním a dobrými princípmi riadenia rizík.”

 

Americký pohľad

 

Transferové oceňovanie je jednou z najvyšších priorít pre daňové orgány v Spojených štátoch aj Kanade. Kontrolóri daňového odboru ministerstva financií USA (Internal Revenue Service, IRS) začínajú považovať uplatňovanie pravidiel transferového oceňovania za základný pilier prešetrovania nadnárodných podnikov. Spojené štáty sa zameriavajú na transfery nehmotného majetku z USA do zahraničia so zvláštnym dôrazom na dohody o zdieľaní nákladov. Zvýšenej kontrole v Spojených štátoch naďalej podliehajú aj vnútropodnikové služby.

 

Kanada potvrdzuje povesť jednej z krajín s najprísnejšími kontrolami transferového oceňovania. V dôsledku týchto kontrol musia kanadské spoločnosti robiť úpravy, ktoré im značne okresávajú odchádzajúce tantiémy a vyžadujú pomerne vysokú úroveň prevádzkového zisku, pretože vychádzajú z predpokladu, že kanadská spoločnosť alebo trh má jedinečné vlastnosti, vďaka ktorým dokážu vytvárať značné zisky na princípe nezávislých trhových cien.

 

Fortier sa domnieva, že “sa treba zamerať na konečný výsledok: vyriešenie dvojitého zdanenia. Z tohto hľadiska sa môže ukázať, že nedávny americko-kanadský protokol, ktorý zavádza povinné rozhodcovské konanie pre riešenie prípadov dohodou (Mutual Agreement Procedure, MAP), je veľký krok správnym smerom.”

 

Pred jeden a pol desaťročím bol región Latinskej Ameriky oblasťou bez pravidiel, pokiaľ išlo o transferové oceňovanie. Dnes majú mnohé krajiny v regióne pravidlá transferového oceňovania, ktoré väčšinou vychádzajú zo smerníc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V Brazílii však naďalej funguje systém štatutárnych marží, ktorý nevychádza z princípu nezávislých trhových cien. Vzhľadom na túto pozíciu a význam Brazílie ako obchodného partnera v regióne musia nadnárodné spoločnosti postupovať veľmi opatrne pri vnútropodnikových transakciách v rámci Latinskej Ameriky.

 

Pohľad Ázie a Pacifiku

 

Daňové úrady v regióne Ázie a Pacifiku pokračujú v posilňovaní kontroly prostredníctvom nových iniciatív na dodržiavanie predpisov, zvyšovania rozpočtov na prešetrovanie a s obnoveným dôrazom na transferové oceňovanie. Zatiaľ čo každá jurisdikcia má svoje špecifiká, všeobecným trendom je zvýšená štandardizácia postupov transferového oceňovania v každom režime a do určitej miery aj v celom regióne.

 

Osobitne dôležitou oblasťou rozvoja sú predbežné cenové dohody (záväzné posúdenie transferových cien; Advance Pricing Agreements, APA). V poslednom desaťročí pribúdajú prípady, kedy ázijské daňové úrady ponúkajú posúdenie transferových cien, pričom v celom regióne je k dispozícii niekoľko nových programov APA v rôznych štádiách vývoja. Počet programov APA realizovaných v krajinách Ázie a Pacifiku ďalej rastie, pričom Japonsko uzatvára ročne takmer 100 bilaterálnych dohôd APA a v Austrálii a Kórei sa každý rok realizuje približne 20 až 30 takýchto programov. Pre porovnanie, Spojené štáty v rokoch 2006 a 2007 uzatvárali viac ako 100 dohôd APA ročne; tento počet však teraz klesol na približne 70 dohôd za rok.

 

Fortier uviedol: “Za správnych okolností môžu programy APA predstavovať schodnú cestu riadenia rizík transferového oceňovania. Programy APA môžu byť časovo náročné a drahé, ale malo by sa o nich uvažovať vtedy, keď môžu vytvoriť príležitosti pre realizáciu dôležitého cieľa, ktorým je odstránenie neistoty alebo dosiahnutie daného výsledku transferového oceňovania.”

 

Európsky pohľad


Rozšírenie pravidiel transferového oceňovania v celej Európe je takmer dokončené. Vlády v regióne povzbudzujú nadnárodné spoločnosti k tomu, aby zabezpečili súlad s dokumentáciou buď zavedením pravidiel dokumentácie (napríklad vo Francúzsku a Grécku) alebo zavedením programov na ochranu pred pokutami (napríklad v Taliansku). Ostatné krajiny sú veľmi blízko k zavedeniu pravidiel transferového oceňovania, ktoré budú zahŕňať nielen dokumentáciu, ale aj významné smernice pre transferové oceňovanie (napríklad Írsko, Rakúsko a Rusko).

 

Postupy pre riešenie prípadov dohodou a programy APA ďalej pribúdajú a zahŕňajú viac krajín EÚ. Nadnárodné spoločnosti v minulosti často akceptovali dvojité zdanenie, ak jeho vplyv nebol významný. V súčasnosti zvýšená úroveň kontrol transferového oceňovania v mnohých krajinách vedie mnohých daňovníkov k tomu, aby zmenili svoje postupy.

 

Kľúčové aspekty riadenia otázok transferového oceňovania

 

Podľa tímu KPMG pre globálne transferové oceňovanie, kľúčové aspekty pre spoločnosti, ktoré chcú spoľahlivo riadiť otázky transferového oceňovania, zahŕňajú:

 

  • Plánovanie: vytváranie ekonomicky preukazných postupov transferového oceňovania a realizácia prezieravého daňového plánovania s dlhodobými daňovými výhodami.

  • Implementácia: vytváranie a implementácia efektívnych politík, postupov, kontrolných mechanizmov a systémov pre zadávanie, monitorovanie a testovanie vnútropodnikových transakcií.

  • Dodržiavanie súladu s predpismi a dokumentácia: riadenie rizika v súčasnom prostredí detailných predpisov pre transferové oceňovanie, prísne požiadavky na dokumentáciu, sofistikované kontrolórske postupy a významné pokuty za nedodržiavanie predpisov.

  • Polemika: riešenie sporov v oblasti transferového oceňovania prostredníctvom APA, rokovaní s príslušnými orgánmi, arbitráže a podpory pri súdnych sporoch.

 

Prieskum KPMG Globálny prehľad transferového oceňovania je zostavený z informácií od rôznych odborníkov z členských firiem KPMG, ktorí poskytujú služby v oblasti transferového oceňovania. Prieskum obsahuje aj diskusie a komplexné prehľady požiadaviek na dodržiavanie predpisov pre transferové oceňovanie v 64 krajinách. Ak máte záujem o ďalšie informácie a kópiu Prehľadu globálneho transferového oceňovania, navštívte stránku

Neprehliadnite: