Internet roaming Slovanetu vo viac ako 150 krajinách

Tlačový servis  /  11. 07. 2003, 00:00

Slovanet rozšíril poskytovanie internet roamingu do ďalších krajín sveta. Služba Slovanet Traveller umožňuje zákazníkom prihlasovať sa do internetu za lokálne poplatky takmer po celej planéte. Túto službu môžete využiť počas vašej dovolenky v zahraničí.

U‍ vo viac ako 150 krajinلch sveta sa mô‍u klienti Slovanetu pripلja‌ do internetu za lokلlne telekomunikaèné poplatky a jednoduch‎m spôsobom internet vyu‍يva‌ aj v zahranièي. Umo‍ٍuje im to slu‍ba Slovanet Traveller, ktorل je vhodn‎m rieڑenيm pre vڑetk‎ch, ktorي potrebujْ pripojenie do internetu nielen na Slovensku a nechcْ plati‌ vysoké sumy za medzinلrodné volania alebo v cudzej krajine h¾ada‌ a zmluvne sa viaza‌ miestnemu poskytovate¾ovi.

"Pred obdobيm letn‎ch dovoleniek sme rozڑيrili internet roaming prostrednيctvom naڑej slu‍by Slovanet Traveller do ïalڑيch krajيn. T‎m sa stلva prihlasovanie do internetu v zahranièي eڑte jednoduchڑيm," hovorي Ivan Kosteln‎, riadite¾ predaja Slovanetu. "Naڑi zلkaznيci oceٍujْ mo‍nos‌ pripلja‌ sa do internetu zo zahranièia cez Slovanet Traveller a uڑetri‌ tak nemalé prostriedky. S lokلlnymi poskytovate¾mi internetu sme organizovanي v alianciي GRIC, cez ktorْ mلme zabezpeèené zmluvné podmienky, tak‍e nلڑ zلkaznيk sa v zahranièي nemusي u‍ o niè stara‌."

Klienti Slovanetu, vyu‍يvajْci slu‍bu Traveller, majْ mo‍nos‌ prihlasova‌ sa do internetu za lokلlne telekomunikaèné poplatky v pribli‍ne 150 ڑtلtoch sveta a 1000 lokalitلch. Staèي ak si pred odchodom do zahranièia nakonfigurujْ pripojenie. V zahranièي neplatia ‍iadnemu poskytovate¾ovi internetu a po prيchode na Slovensko zaplatia Slovanetu na zلklade skutoèn‎ch èasov pripojenia v slovensk‎ch korunلch.

Zdroj: tlaèovل sprلva

Neprehliadnite: