Makrá v OpenOffice.org: Export a import používateľských slovníkov (1.)

Július Pastierik  /  09. 03. 2011, 00:00

Chcete vložiť všetky neznáme slová z dokumentu do slovníka bez toho, aby ste ich museli potvrdzovať osobitne? Potrebujete slová z vášho slovníka používať aj na inom počítači? Naprogramujte si sériu makier, ktoré to urobia za vás.

Pri práci so slovníkmi sa neraz stretávate s tým, že dokument máte skontrolovaný, čiže všetky slová, ktoré sú v ňom napísané, sú správne, ale váš slovník ich neobsahuje. V takomto prípade je vkladanie týchto slov do slovníka po jednom niekedy veľmi zdĺhavé, hlavne ak je tých slov dosť veľa.

Preto je vhodné naprogramovať si makro, ktoré to urobí za vás – jednoducho prejde celý dokument a slová, ktoré sú označené ako chybné automaticky vloží do slovníka. Okrem toho sa však určite hodia aj funkcie, ako je automatické vloženie aktuálneho slova do používateľského slovníka, export a import slovníkov, vytvorenie vlastného slovníka a pod.

Z uvedených dôvodov si v troch dieloch uvedieme makrá, ktoré budú uvedené funkcie robiť za nás. Aby sme mohli s makrami pracovať pohodlne, samozrejme, ich súčasťou sú aj pracovné okná pre export slovníkov, import slovníkov a z dôvodu časovej náročnosti kontroly celého dokumentu aj zobrazovanie priebehu spracovania, do ktorého zakomponujeme možnosť prerušenia tejto kontroly.

V prvom dieli si uvedieme makrá pre jazykovú lokalizáciu dialógových okien a makro pre export slovníka do aktuálneho dokumentu.


dim oDlge, oDlgi, oDlgp, oAktualnySlovnik as object
dim sOznam1$, sOznam2$, sOznam3$, sOznam4$, sSlovnik$, sPopis1
dim bKoniecIE as boolean

REM Funkcia pre zistenie jazyka OO.o
function Jazyk_OOo as string
 dim ConfigProvider, MasterKey as object
 dim NodePath(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
  
 NodePath(0).Name = "nodepath"
 NodePath(0).Value = "org.openoffice.Setup/L10N/"
 
 ConfigProvider = createUnoService("com.sun.star.configuration.ConfigurationProvider")
 MasterKey = ConfigProvider.createInstanceWithArguments("com.sun.star.configuration.ConfigurationAccess", NodePath())
 Jazyk_OOo = left(trim(MasterKey.getByName("ooLocale")),2) '"sk", "cs", …
end function

REM Procedúra pre nastavenie jazyka dialógu
Sub Set_jazyk_dialogu(oDlg, sNazov, sZahlavie)
 dim riadok, premenna, definicia as string
 dim rovna as integer
 dim sf, inStream, inFile ' Pre čítanie z lokalizačného súboru
 
 on error resume next
 sPopis1="Exportovaný slovník" ' Popis meníme podľa počtu slov v slovníku
 
 if fileexists(sNazov) then ' Ak lokalizačný súbor existuje, tak načítame definície do premenných
  sf = createUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
  inStream = sf.openFileRead(sNazov)
  inFile = createUnoService("com.sun.star.io.TextInputStream")
  inFile.InputStream = inStream
  inFile.Encoding = "UTF-8" ' lokalizačný súbor musí byť v UTF-8, inak nebude dobrá diakritika
  
  Do While not inFile.IsEOF
   riadok = inFile.readLine ' namiesto Line Input #subor, riadok
   rovna=instr(riadok,"=")
   if rovna<>0 then
    premenna=trim(left(riadok,rovna-1)) ' Budeme ignorovať medzery
    definicia=trim(right(riadok,len(riadok)-rovna))
    select case premenna
     case sZahlavie
      oDlg.Title=definicia
     case "Popis1"
      sPopis1=definicia
      oDlg.model.getByName(premenna).setpropertyvalue("Label",definicia)
     case else
      oDlg.model.getByName(premenna).setpropertyvalue("Label",definicia)
    end select
   end if
  loop
  ' Zatvorenie definičného súboru – namiesto close #subor
  inStream.closeInput
  inFile.closeInput
 end if
end sub

REM Procedúra pre nastavenie textov výpisov
Sub Set_jazyk_vypisov(sNazov)
 dim riadok, premenna, definicia as string
 dim rovna as integer
 dim sf, inStream, inFile ' Pre čítanie z lokalizačného súboru
 
 ' Inicializácia slovenských výpisov
 sOznam1="Slovník '"
 sOznam2="' je plný!"
 sOznam3="' nie je možné vytvoriť!"
 sOznam4="' existuje!"
 
 on error resume next
 
 if fileexists(sNazov) then ' Ak lokalizačný súbor existuje, tak načítame definície do premenných
  sf = createUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
  inStream = sf.openFileRead(sNazov)
  inFile = createUnoService("com.sun.star.io.TextInputStream")
  inFile.InputStream = inStream
  inFile.Encoding = "UTF-8" ' lokalizačný súbor musí byť v UTF-8, inak nebude dobrá diakritika
  
  Do While not inFile.IsEOF
   riadok = inFile.readLine ' namiesto Line Input #subor, riadok
   rovna=instr(riadok,"=")
   if rovna<>0 then
    premenna=trim(left(riadok,rovna-1)) ' Budeme ignorovať medzery
    definicia=trim(right(riadok,len(riadok)-rovna))
    select case premenna
     case "Oznam1"
      sOznam1=definicia+" '"
     case "Oznam2"
      sOznam2="' "+definicia
     case "Oznam3"
      sOznam3="' "+definicia
     case "Oznam4"
      sOznam4="' "+definicia
    end select
   end if
  loop
  ' Zatvorenie definičného súboru – namiesto close #subor
  inStream.closeInput
  inFile.closeInput
 end if
end sub

REM Funkcia pre vloženie počtu slov do popisu "Exportovaný slovník"
sub Vypis_Popis1
 dim sPom$
 dim oPom_zoznam, oSlovniky, oZoznam as object
 oPom_zoznam=createUnoService("com.sun.star.linguistic2.DictionaryList") ' sprístupnenie zoznamu slovníkov
 NazovSlovnik=oDlge.getControl("zoznam_slovnikov").Text ' Názov vybraného slovníka
 oSlovnik=oPom_zoznam.GetDictionaryByName(NazovSlovnik) ' Sprístupnenie zadaného slovníka
 sPom=sPopis1+" ("+trim(str(oSlovnik.Count))+")"
 oDlge.model.getByName("Popis1").setpropertyvalue("Label",sPom)
end sub

REM Makro, ktoré zneviditeľní dialóg – volané stlačením klávesy "Koniec" v exportnom dialógu
sub Koniec_Export_Initiated
 oDlge.setVisible(false )' Zneviditeľnenie dialógu
end sub

Rem Procedúra pre vlastný export vybraného slovníka do aktuálneho textového dokumentu (volá sa stlačením klávesy Export)
Sub Export_slovnika_initiated
 dim oPom_zoznam, oSlovnik, oKurzor, oPriebeh as object
 dim NazovSlovnik$, Slovo$, Oddelovac$
 
 ' Podľa prepínača nastavíme oddeľovanie exportovaných slov medzerou alebo novým riadkom
 if oDlge.model.Medzera.State=1 then
  Oddelovac=" "
 else
  Oddelovac=chr$(13)
 endif
 
 oKurzor=ThisComponent.currentcontroller.getViewCursor() ' viditeľný kurzor
 oKurzor.collapseToEnd() ' ak je niečo označené, tak zrušíme výber
 
 oPom_zoznam=createUnoService("com.sun.star.linguistic2.DictionaryList") ' sprístupnenie zoznamu slovníkov
 NazovSlovnik=oDlge.getControl("zoznam_slovnikov").Text ' Názov vybraného slovníka
 oSlovnik=oPom_zoznam.GetDictionaryByName(NazovSlovnik) ' Sprístupnenie zadaného slovníka
 ' Budeme exportovať všetky slová
 
 DialogLibraries.LoadLibrary("JP_dictionary_IO") ' Otvorenie knižnice
 oDlgp=CreateUnoDialog(DialogLibraries.JP_dictionary_IO.Priebeh) ' Sprístupnenie dialógu
 
 kde=basiclibraries.getLibraryLinkURL("JP_dictionary_IO") ' Adresár, kde je rozšírenie nainštalované
 nazov=left(kde,len(kde)-10)+"jp_dictionary_"+Jazyk_OOo+".txt" ' Súbor s jazykovou lokalizáciou
 
 Set_jazyk_dialogu(oDlgp, nazov, "Priebeh") ' Nastavenie jazyka dialógu
 
 oPriebeh=oDlgp.getModel().getByName("Priebeh") ' Panel priebehu v dialógovom okne exportu
 oPriebeh.setPropertyValue("ProgressValueMin", LBound(oSlovnik.Entries)) ' Nastavenie minimálnej hodnoty priebehu
 oPriebeh.setPropertyValue("ProgressValueMax", UBound(oSlovnik.Entries)) ' Nastavenie maximálnej hodnoty priebehu (počet exportovaných slov
 
 oDlgp.setVisible(true) ' zviditeľnenie dialógu priebehu
 bKoniecIE=False
 
 for i=LBound(oSlovnik.Entries) to Ubound(oSlovnik.Entries)
  if (i mod 10)=0 then oPriebeh.setPropertyValue("ProgressValue",i) ' Nastavenie aktuálnej hodnoty priebehu
  Slovo=oKurzor.getstring()+oSlovnik.Entries(i).DictionaryWord+Oddelovac
  oKurzor.setstring(Slovo) ' Vlastné vloženie slova zo slovníka
  oKurzor.collapseToEnd() ' Zrušíme označený vložený text
  if bKoniecIE then ' Prerušenie exportu
   oDlgp.dispose()
   exit sub
  endif
 next i
 oDlgp.dispose()
End Sub

Neprehliadnite: