HP oznamuje hospodárske výsledky za prvý štvrťrok fiškálneho roku 2011

Tlačový servis  /  23. 02. 2011, 00:00

Spoločnosť HP oznámila finančné výsledky za prvý fiškálny štvrťrok roku 2011, ktorý skončil 31. januára 2011. Čisté príjmy vo výške 32,3 miliardy dolárov predstavujú 4% medziročný nárast ako vo vykázaných číslach, tak pri prepočte na konštantnú menu.

 

Rozriedený zisk na akciu podľa princípov GAAP predstavuje 1,17 dolára, čo znamená 26% nárast oproti 0,93 dolára v predchádzajúcom roku. Non-GAAP rozriedený zisk na akciu je 1,36 dolára, to znamená 27% nárast oproti 1,07 dolára v rovnakom období predchádzajúceho roku. Non-GAAP finančné informácie nezahŕňajú náklady po zdanení vo výške zhruba 0,19 dolára na akciu a 0,14 dolára na akciu za prvý štvrťrok fiškálnych rokov 2011 a 2010, ktoré súvisia hlavne s odpismi nakúpených nehmotných aktív, nákladmi na reštrukturalizáciu a nákladmi spojenými s akvizíciami. Informácie o využívaní non-GAAP finančných informácií spoločnosti HP nájdete nižšie v časti Použitie non-GAAP finančných informácií.

„Náš zisk na akciu a rast marží za posledný štvrťrok ma veľmi teší. Do budúcna máme príležitosť ďalej zvyšovať zisk vďaka dopytu zákazníkov po riešeniach s vyššou pridanou hodnotou,“ povedal Léo Apotheker, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti HP. „HP ponúka kvalitné produktové portfólio vrátane nedávno uvedených atraktívnych riešení cloud computingu a sieťových pripojení. Sústredíme sa na využívanie týchto predností, aby sme ďalej posilňovali našu vedúcu pozíciu a urýchlili obchodný rast.“


 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 FY11

Q1 FY10

Medziročne

Čisté príjmy (mld. USD)

 

32,3

31,2

4%

GAAP prevádzková marža

 

10,5%

9,6%

0,9 bodu

GAAP čistý zisk (mld. USD)

 

2,6

2,3

16%

GAAP rozriedený zisk na akciu

 

1,17

0,93

26%

Non-GAAP prevádzková marža

 

12,4%

11,2%

1,2 bodu

Non-GAAP čistý zisk (mld. USD)

 

3,0

2,6

17%

Non-GAAP rozriedený zisk na akciu

 

1,36

1,07

27%

Informácie o využívaní non-GAAP finančných informácií spoločnosti HP nájdete nižšie v časti „Použitie non-GAAP finančných informácií.“ Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky údaje o tempe rastu v nasledujúcom texte odrážajú medziročné porovnanie.

„Finančná sila a disciplína pomohla HP vygenerovať 3,1 miliardy dolárov v cash flow z aktivít a dosiahnuť 28% medziročný nárast,“ povedala Cathie Lesjak, výkonná viceprezidentka a finančná riaditeľka spoločnosti HP.

Trendy a regionálna výkonnosť

HP v prvom štvrťroku fiškálneho roku 2011 zaznamenalo vyvážený rast naprieč všetkými regiónmi v miestnych menách, pričom nadpriemerné zrýchlenie rastu vykázali zeme BRIC (Brazília, Rusko, India a Čína). Výsledky do značnej miery vychádzajú z dynamiky v komerčnom sektore, pretože firmy naďalej investujú do technológií. Výkonnosť HP v spotrebnom segmente bola v tomto štvrťroku medzi rôznymi geografickými oblasťami a produktovými kategóriami nerovnomerná.

V Severnej a Južnej Amerike vzrástli v prvom štvrťroku tržby o 6 % na 14,4 miliardy dolárov. V Európe, na Blízkom východe a v Afrike sa tržby udržali na rovnakej úrovni, v oblasti Ázie a v Tichomorí sa zvýšili o 7 %, takže v jednotlivých regiónoch spoločnosť HP utŕžila 12,1 miliardy a 5,8 miliardy dolárov. Po zohľadnení účinkov zmien menových kurzov vzrástli tržby v Amerike o 5 %, v Európe, na Blízkom východe a v Afrike o 4 % a v regióne Ázie a v Tichomorí o 2 %. Tržby mimo Spojených štátov tvorili v prvom štvrťroku 65 % celkových príjmov spoločnosti HP, pričom tržby v krajinách BRIC (Brazília, Rusko, India a Čína) vzrástli o 11 % a tvorili 11 % celkových príjmov.

Výsledky podnikových skupín

  • Tržby skupiny Personal Systems Group (PSG) medziročne poklesli o 1 % s 6,4% prevádzkovou maržou. Divízia PSG dosiahla v tomto štvrťroku rekordný prevádzkový zisk a je naďalej lídrom trhu PC z hľadiska predaných kusov, tržieb aj podielu na trhu. Naďalej pokračuje modernizácia komerčných počítačov a HP zaznamenalo 11% medziroční rast v segmente úžitkových klientov, naopak tržby v segmente spotrebných klientov v poslednom štvrťroku poklesli o 12 % percent.

  • Tržby skupiny Imaging and Printing Group (IPG) medziročne vzrástli o 7 % so 17% prevádzkovou maržou. Skupina IPG dosiahla robustnú výkonnosť s nárastom podielu vo všetkých kategóriách tlačiarní a 33% medziročným nárastom predaných kusov v segmente úžitkového tlačového hardvéru. Divízia IPG pokračovala v inováciách a dynamike novou platformou ePrint, riešeniami pre úžitkovú grafiku a ďalšími komerčnými tlačovými produktmi.

  • Tržby skupiny Services medziročne poklesli o 2 % so 16% prevádzkovou maržou. Prevádzková marža divízie Services však medziročne vzrástla o 30 základných bodov, a to hlavne vďaka zavádzaniu transformácie služieb. Podnikové služby v prvom štvrťroku získali solídne dlhodobé zmluvy, avšak ich dopad bol čiastočne vykompenzovaný menším počtom novo získaných krátkodobých zmlúv, službami s vyššou pridanou hodnotou a pridanými projektmi IT outsourcingu.

  • Tržby skupiny Enterprise Servers, Storage and Networking (ESSN) medziročne vzrástli o 22 % so 14,7% prevádzkovou maržou. Divízia ESSN má za sebou skvelý štvrťrok – preukázala vyššiu hodnotu pre zákazníkov prechádzajúcich na hybridné cloudové prostredia s konvergovanou infraštruktúrou zahŕňajúcou inovované servery, dátové úložiská a siete.

  • Tržby skupiny HP Software medziročne vzrástli o 5 % so 17,6% prevádzkovou maržou. Divízia HP Software posilnila svoju pôsobnosť v bezpečnostnom segmente integrácií riešení spoločností Fortify a ArcSight v priebehu tohto štvrťroka.

  • Tržby skupiny Financial Services sa medziročne zvýšili o 15 % s 9,6% prevádzkovou maržou. K rastu finančných služieb prispel dvojciferný nárast objemu prenájmov a optimalizácia aktív v portfóliu.

Správa aktív

Spoločnosť HP vygenerovala v prvom štvrťroku fiškálneho roku 2011 cash flow z aktivít vo výške 3,1 miliardy dolárov. Na konci štvrťroka mala skladové zásoby v hodnote 6,7 miliardy dolárov, pričom objem skladových zásob na počet dní sa medziročne drží na 25 dňoch. Pohľadávky vo výške 16,6 miliardy dolárov vzrástli medziročne o štyri dni. Stav záväzkov na konci štvrťroka bol 13,5 miliardy dolárov, čo predstavuje pokles o jeden deň oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Výplata dividend vo výške 0,08 dolára na akciu v prvom štvrťroku si vyžiadala hotovosť vo výške 175 miliónov dolárov. Ďalšie 2,3 miliardy dolárov v hotovosti použila spoločnosť HP v tomto štvrťroku na odkúpenie zhruba 54 miliónov kmeňových akcií z otvoreného trhu. Na konci štvrťroka malo HP 10 miliárd dolárov v hrubej hotovosti.

Výhľad

Pre druhý štvrťrok fiškálneho roku 2011 očakáva HP tržby vo výške zhruba 31,4 až 31,6 miliardy dolárov, GAAP rozriedený zisk na akciu v rozmedzí 0,99 až 1,01 dolára a non-GAAP rozriedený zisk na akciu v rozmedzí 1,19 až 1,21 dolára.

Z odhadov non-GAAP rozriedeného zisku na akciu za druhý štvrťrok fiškálneho roku 2011 sú odčítané náklady po zdanení vo výške zhruba 0,20 dolára na akciu, ktoré súvisia hlavne s odpismi nakúpených nehmotných aktív, s nákladmi na reštrukturalizáciu a s akvizíciami.

Pre celý fiškálny rok 2011 očakáva HP tržby vo výške zhruba 130 až 131,5 miliardy dolárov, GAAP rozriedený zisk na akciu v rozmedzí 4,46 až 4,54 dolára a non-GAAP rozriedený zisk na akciu v rozmedzí 5,20 až 5,28 dolára.

Z odhadov non-GAAP rozriedeného zisku na akciu za celý fiškálny rok 2011 sú odčítané náklady po zdanení vo výške zhruba 0,74 dolára na akciu, ktoré súvisia hlavne s odpismi nakúpených nehmotných aktív, s nákladmi na reštrukturalizáciu a s akvizíciami.

V rámci výročného procesu finančného preskúmania implementovala spoločnosť HP niekoľko organizačných zmien, ktoré sú účinné od prvého štvrťroku fiškálneho roku 2011. V záujme lepšej prehľadnosti a porovnateľnosti reflektovala HP tieto zmeny vo finančných výkazoch za predchádzajúce obdobia formou hypotetických údajov. V dôsledku týchto zmien došlo okrom iného k presunu tržieb medzi rôznymi segmentmi finančných výkazov a podnikovými jednotkami. Zmeny nemajú dopad na skôr vykázané konsolidované čisté tržby HP, zisk z prevádzky, čistý zisk alebo zisk na akciu na úrovni celej spoločnosti. Tieto zmeny sú zohľadnené v novo vydaných upravených štvrťročných a výročných konsolidovaných výkazoch zisku, finančných výsledkoch segmentov a výkazoch tržieb podnikových jednotiek za fiškálne roky 2009 a 2010, ktoré sú k dispozícii na webe spoločnosti HP pre vzťahy s investormi hp.com/investor/home.

Ďalšie informácie o štvrťročných výsledkoch spoločnosti HP vrátane podrobnej finančnej analýzy a prezentácie s prehľadom finančných výsledkov nájdete na webe spoločnosti HP pre vzťahy s investormi hp.com/investor/home.

Záznam konferenčného hovoru spoločnosti HP k výsledkom za prvý štvrťrok fiškálneho roku 2011 je k dispozícii ako zvukový webcast na adrese hp.com/investor/2011q1webcast.

Neprehliadnite: