Napriek značnému globálnemu posunu k nepriamym daniam, väčšina organizácií naďalej podceňuje meranie a riadenie DPH a dane z tovarov a služieb: nový prieskum KPMG International VAT/GST Benchmark Survey

Tlačový servis  /  22. 02. 2011, 00:00

Celý svet zaznamenal jasný posun od priamych daní k nepriamym daniam. Dôkazom je zvýšenie sadzieb DPH a dane z tovarov a služieb (GST), zavádzanie nových režimov nepriamych daní a významné reformy existujúcich daňových systémov. Napriek tomuto významnému posunu v daňovej politike, nový porovnávací prieskum KPMG International ukazuje, že väčšina organizácií naďalej podceňuje zabezpečenie ľudských zdrojov pre DPH/GST a jej meranie a riadenie.

 

“Výkonnosť v oblasti nepriamych daní sa teraz dá globálne porovnávať na základe skutočných údajov získaných od viac ako 100 globálnych firiem,” uviedol Niall Campbell, globálny riaditeľ KPMG pre služby v oblasti nepriamych daní. “Čo doteraz chýbalo, je súbor kritérií porovnávania, ktoré poskytujú cenné informácie o tom, ako firmy v súčasnosti riadia svoje povinnosti vyplývajúce z DPH/GST v globálnom meradle”.

 

Prieskum zistil, že takmer 75 percent respondentov nemá žiadne špecifické ciele merania účinnosti a efektívnosti DPH/GST, ktoré by boli dohodnuté medzi vedúcim daňového oddelenia a manažérom zodpovedným za DPH a dane z tovarov a služieb. Okrem toho, väčšina organizácií (66 percent) nemá globálneho ani regionálneho manažéra pre DPH. Väčšina z organizácií, ktoré ho majú, má sídlo v EÚ, pričom tri hlavné krajiny sú Spojené kráľovstvo, Nemecko a Holandsko. Dokonca aj v prípade najväčších globálnych organizácií zahrnutých do prieskumu (s obratom najmenej 20 miliárd amerických dolárov), 50 percent nemalo globálneho manažéra pre DPH/GST. Okrem toho 75 percent respondentov uvádza, že globálne zamestnávajú 10 alebo menej špecialistov na DPH/GST na plný úväzok, pričom menej ako 10 percent organizácií má 40 alebo viac takýchto špecialistov.

 

Pokiaľ ide o zodpovednosť za DPH/GST, obraz nie je celkom jasný – 12 percent respondentov nevedelo povedať, kto nesie túto zodpovednosť, pričom ich odpovede možno všeobecne rozdeliť do dvoch skupín: jedni uvádzajú, že DPH/GST je zodpovednosťou daňového oddelenia a druhí hovoria, že zodpovedné je finančné oddelenie. Vo väčších spoločnostiach je tendencia zahrnúť zodpovednosť za DPH/GST do daňového oddelenia.

 

Existencia a kvalita celopodnikových dokumentovaných procesov pre riadenie DPH/GST je limitovaná. Takéto postupy má len 40 percent spoločností v regióne EMEA a len 17 percent v regiónoch ASAPC a LATAM. Len 9 percent respondentov hodnotí svoje postupy ako vynikajúce.

 

Campbell poznamenal: “Vzhľadom na rozsah transakcií spojených s DPH/GST, ktoré v súčasnosti realizujú medzinárodné organizácie, pričom v mnohých prípadoch dosahujú hodnotu viac ako 5 miliárd amerických dolárov, existujú jasné dôkazy, že organizácie nemajú dostatočné zdroje a procesy pre riadenie rastúcej komplexnosti a rozsahu povinností spojených s DPH/GST v globálnom meradle. Zdá sa, že investovanie do riadenia DPH/GST v podnikoch zaostáva za požiadavkami globálnych reforiem a predstavuje tak významné podnikateľské riziko.”

 

Campbell dodáva: “Je nevyhnutné, aby každá organizácia mala jasnú predstavu o tom, kam smeruje v oblasti globálneho riadenia DPH/GST – aké “zakončenie hry” sa snaží dosiahnuť? Táto cieľová situácia by mala predstavovať výzvu z dlhodobého hľadiska a zohľadňovať pravdepodobné budúce zmeny a nastupujúce najlepšie postupy. Treba ju však rozdeliť na menšie ciele, ktoré sa dajú dosiahnuť v každom roku. Keďže je pravdepodobné, že sa budú zlepšovať len veci, ktoré sa merajú, je kriticky dôležité, aby nadnárodné spoločnosti začali vážne uvažovať o tom, aké sú najvhodnejšie kvalitatívne a kvantitatívne meradlá pre ich podnikanie a aby zaviedli program priebežného zlepšovania a časom ukázali, ako sa dá vytvárať skutočná podnikateľská hodnota prostredníctvom lepšieho riadenia nepriamych daní.”

 

Takýto prieskum International Benchmark Survey pre DPH/GST bude KPMG uskutočňovať každý rok a bude tým sledovať vývoj porovnávacích kritérií pre nepriame dane v globálnom meradle. Oddelenie KPMG pre globálne nepriame dane očakáva, že tento a nasledujúce prieskumy pomôžu spoločnostiam zlepšiť výkonnosť vďaka väčšej viditeľnosti a stanovovaniu náročnejších cieľov výkonnosti v oblasti nepriamych daní.

 

Aktuálneho prieskumu sa zúčastnilo 124 respondentov z 27 krajín. Z toho 76 respondentov má obrat vyšší ako 1 miliarda amerických dolárov a najmenej 30 percent dosahuje obrat vyšší ako 20 miliárd amerických dolárov.

Neprehliadnite: