KPMG HLÁSI VÝNOSY 20,6 MILIÁRD USD ZA ROK 2010

Tlačový servis  /  29. 12. 2010, 00:00

KPMG, globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva, oznámila, že výnosy za všetky jej členské firmy dosiahli spolu 20,63 miliárd USD za finančný rok, ktorý skončil 30. septembra 2010, v porovnaní s 20,11 miliardami USD za predchádzajúci finančný rok, čo predstavuje nárast o 2,6 percenta v amerických dolároch a zvýšenie o 0,1 percenta v prepočte na jednotlivé meny.

“Tieto celkové výnosy za finančný rok 2010 sú všeobecne odrazom pozitívnej a rastúcej podnikateľskej výkonnosti v celej sieti firiem KPMG a fungujúcich podnikov na celom svete,” uviedol Timothy P. Flynn, predseda predstavenstva KPMG International.

 

“Toto zlepšenie zvýrazňuje silu našej značky, ako aj skutočnosť, že v ekonomickom a regulačnom prostredí, ktoré prechádza významnými zmenami, klienti a iné zúčastnené strany oceňujú, ako vysoko výkonní pracovníci KPMG prenikajú do zložitých otázok, predkladajú informované stanoviská a jasné prístupy k problematike,” konštatoval Timothy J. Flynn.

 

KPMG sa umiestnila hneď za Google v prieskume "Ideálny zamestnávateľ"

 

Ľuboš Vančo, riadiaci partner KPMG Slovensko, dodal, že “KPMG sa teší tohtoročnému oceneniu od spoločnosti Universum, globálneho konzultanta pre vyhľadávanie talentov, za jej schopnosť prilákať tých najlepších ľudí. Spoločnosť Universum oznámila, že sieť KPMG obsadila druhé miesto na svete ako "ideálny" zamestnávateľ hneď za Google podľa hodnotenia študentov z celého sveta. Je to výrazné potvrdenie našej priority urobiť z KPMG magnet pre talenty a miesto, kde ľudia môžu maximalizovať svoj potenciál.

 

“Kvalita talentov je skutočným diferenciačným kritériom medzi firmami, ktoré poskytujú profesionálne služby na globálnom trhu, pričom členské firmy KPMG na celom svete budú naďalej investovať do svojich ľudí aj v nasledujúcom roku s cieľom prilákať najlepšie a najrôznorodejšie talenty. Naše plány rastu vyžadujú, aby sme v priebehu nasledujúcich piatich rokov prijali približne 250 000 ľudí," uviedol Vančo.

 

Región Ázie a Pacifiku je na čele geografických regiónov

 

Pokiaľ ide o geografické regióny, tohtoročný rast v Ázii a Pacifiku – v regióne, kde KPMG dosiahla najvyššiu výkonnosť – naďalej poukazoval na rozsiahle príležitosti na rozvíjajúcich sa trhoch. Výnosy za skupinu krajín BRIC (Brazília, Rusko, India a Čína) za daný rok vzrástli o 7,5 percent. V Indii bola aj najrýchlejšie rastúca firma spomedzi najväčších členských firiem, ktorá dosiahla rast viac ako 20 percent, čo je odrazom pokračujúcich investícií a rastu indickej ekonomiky.

 

 

 

 

Angažovanosť na rozvíjajúcich sa a rýchlo rastúcich trhoch

 

“Napriek pretrvávajúcim globálnym ekonomickým problémom viedla angažovanosť KPMG na rozvíjajúcich sa a rýchlo rastúcich trhoch k významnému rastu členských firiem v týchto krajinách. KPMG sa naďalej aktívne angažuje na týchto trhoch s cieľom zabezpečiť, aby naši ľudia získali medzinárodné skúsenosti a kompetencie špecifické pre toto odvetvie v týchto geografických regiónoch,” uviedol Timothy J. Flynn.

 

“KPMG okrem toho pokračuje vo významných investíciách do zlepšovania svojho globálneho modelu činnosti. Patrí sem rozširovanie pôsobnosti globálnych centier KPMG v Indii, zvyšovanie našej prítomnosti v Číne a na iných rozvíjajúcich sa a rýchlo rastúcich trhoch a prehlbovanie našich schopností na strategických trhoch na celom svete,” povedal Timothy J. Flynn.

 

Zvýšený dopyt po poradenských službách

 

“V uplynulom roku sme zaznamenali aj návrat k rastu poradenstva KPMG, pričom v centre pozornosti boli služby, ktoré klienti požadujú vo veľmi náročnom a zložitom podnikateľskom prostredí,” povedal Flynn. “Pod rast poradenstva sa vo veľkej miere podpísal najmä rast v regióne Ázie a Pacifiku."

 

“V ekonomickom, regulačnom, politickom a spoločenskom prostredí nastali bezprecedentné zmeny – a je pravdepodobné, že tieto zmeny sa budú ďalej zrýchľovať,” povedal Flynn. “Ak sa pozrieme do budúcnosti, globálna stratégia KPMG vyžaduje, aby sme sa zameriavali na príležitosti s najvyšším potenciálom rastu.”

 

Napríklad, výhľad KPMG v kľúčových odvetviach sa zameriava na veľmi dynamické prostredie. Odvetvie finančných služieb stále prechádza revolučnými zmenami, keďže spoločnosti sa pretvárajú a menia svoje zameranie v reakcii na nové regulačné požiadavky; rozvinuté ekonomiky zápasia s rôznymi problémami v zdravotníctve, medzi ktoré patrí starnutie obyvateľstva a rastúce náklady, pričom vo verejnom sektore rastie tlak na vlády, aby znižovali náklady a zvyšovali svoju efektívnosť.

 

“Tieto a iné trendy nútia klientov k tomu, aby úplne prebudovali svoje podnikateľské modely –prehodnocujú svoje systémy financií a rizík, upravujú výšku svojich nákladov, snažia sa o nové akvizície alebo odpredávajú svoje podiely, menia spôsob spravovania spoločností a vykazovania a upravujú aj svoje modely distribúcie pre zákazníkov,” uviedol Timothy J. Flynn.

 

“V dôsledku toho sa obracajú na poradcov, ktorí dokážu poskytovať tradičné poradenstvo – spolu s hlbokým know-how v otázkach rizík, ako aj regulačných a daňových otázkach – je to poradenstvo, ktoré nie je závislé od žiadnej konkrétnej technológie alebo outsourcingového riešenia,” konštatoval Flynn.

 

 

 

Výnosy v oblasti poskytovania služieb

 

Globálne výnosy KPMG za finančný rok 2010 v oblasti audítorských služieb predstavovali spolu 9,91 miliárd USD oproti celkovým výnosom vo výške 9,95 miliárd USD za minulý rok. Znamenalo to pokles o 0,4 percenta v amerických dolároch a zníženie o 2,9 percent v prepočte na jednotlivé meny.

 

“KPMG pokračovala v rozsiahlych investíciách do novej technológie na podporu svojich odborníkov. Najnovším dôkazom tohto zamerania je zavedenie nástroja eAudIT v tomto roku, jednej z najmodernejších, plne elektronických platforiem auditu vyvinutých za posledné tri roky, vrátane mnohých pilotných programov na celom svete,” informoval Vančo.

 

“Firmy KPMG vkladajú audítorskú kvalitu do všetkého, čo robia, pričom nástroj eAudIT pomáha zabezpečiť globálne konzistentný prístup k auditom na celom svete a poskytuje tímom pre zákazky jedny z najlepších účtovných, audítorských a odvetvových znalostí pre vykonávanie čo najefektívnejších a najkvalitnejších auditov pre podniky bez ohľadu na ich veľkosť,” povedal Vančo.

 

Poradenské služby KPMG v roku 2010 zaznamenali celkové globálne výnosy vo výške 6,57 miliárd USD oproti 6,07 miliardám USD za minulý rok, čo predstavuje 8,3-percentný nárast v amerických dolároch a zvýšenie o 5,5 percent v prepočte na jednotlivé meny.

 

Poradenstvo rástlo vo všetkých troch regiónoch, pričom obzvlášť vysoký rast bol zaznamenaný v Amerike, a to vo výške 10,8 percent, v Ázii a Pacifiku vo výške 9,9 percent, ako aj značný nárast 2,6 percent vo vyspelejšom regióne EMA (Európa, Stredný Východ a Afrika).

 

Hlavným motorom rastu poradenstva bola skupina pre výkonnosť a technológie, ktorá zaznamenala rast vo výške 12,7 percent, pričom dvojciferný rast dosiahli veľké členské firmy napríklad v Kanade, Spojenom kráľovstve, Francúzsku a Spojených štátoch, ako aj na rozvíjajúcich sa a rýchlo rastúcich trhoch Číny, Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), Indie a Brazílie.

 

Výnosy z daňových služieb v roku 2010 dosiahli celkovú výšku 4,15 miliárd USD za všetky firmy, v porovnaní so 4,09 miliardami USD v roku 2009, čo predstavuje nárast o 1,4 percenta v amerických dolároch a zníženie o 0,7 percenta v prepočte na jednotlivé meny. Medzi rastúce oblasti daňových služieb v uplynulom finančnom roku patrilo transferové oceňovanie s nárastom o 1,5 percent, služby súvisiace s vysielaním pracovníkom s nárastom o 1,1 percent a oblasť nepriamych daní, ktorá zaznamenala nárast o 0,7 percenta.

 

Ázia a Pacifik

 

V regióne Ázie a Pacifiku, kde KPMG dosahuje najvyššiu výkonnosť, členské firmy dosiahli celkové výnosy vo výške 3,43 miliárd USD, čo predstavuje nárast o 2,2 percenta v prepočte na jednotlivé meny a zvýšenie o 11,7 percent v amerických dolároch. Taiwan, Kórea aj Vietnam zaznamenali dvojciferný rast. Taiwan dosiahol rast 18,2 percent, Kórea 11,9 percent a Vietnam 11,7 percent v prepočte na jednotlivé meny.

 

Európa, Stredný Východ a Afrika

 

Za región Európy, Stredného Východu a Afriky (EMA) celkové výnosy členských firiem KPMG za finančný rok 2010 predstavovali 10,83 miliárd USD oproti 10,73 miliardám USD v minulom roku, čo predstavuje nárast o 0,1 percenta v prepočte na jednotlivé meny a zvýšenie o 0,9 percenta v amerických dolároch.

 

V regióne EMA bola zaznamenaná zvýšená výkonnosť v druhej polovici roka. Spomedzi najväčších členských firiem KPMG v regióne EMA najrýchlejšie rástla členská firma v Indii. Vysokú výkonnosť zaznamenali aj členské firmy v Afrike s domácim rastom vo výške 8,5 percent, v Nórsku s rastom 7,4 percent a vo Fínsku, kde rast tento rok dosiahol 3,5 percent.

 

Amerika

 

V regióne Ameriky celkové výnosy za finančný rok 2010 dosiahli 6,37 miliárd USD oproti 6,31 miliardám USD v minulom roku, čo predstavuje pokles o 1,4 percenta v prepočte na jednotlivé meny a zvýšenie o 1,0 percenta v amerických dolároch.

 

Veľmi vysokú výkonnosť zaznamenali aj krajiny Latinskej Ameriky, kde väčšina krajín dosiahla dvojciferný rast, vrátane Brazílie s 10,3 percentami, Venezuely s 28,5 percentami, Ekvádoru s 27,3 percentami a Argentíny s rastom vo výške 17,9 percent.

Neprehliadnite: