Riešiteľ projektu Elektronické služby zdravotníctva (eSO1) predstavil už po 2 mesiacoch prvé prototypy riešení.

Tlačový servis  /  31. 05. 2010, 00:00

Konzorcium riešiteľov projektu eSO1 predstavilo už po 2 mesiacoch prvé hmatateľné výsledky svojej činnosti na konferencii Zdravotnícka informatika 2010 vo forme prototypov budúcich riešení.

Prototypy riešení na konkrétnych modelových prípadoch ukázali, ako bude eHealth v roku 2013 na Slovensku v praxi vyzerať. Prvými, ktorí prišli a budú prichádzať do kontaktu s elektronickým zdravotníctvom sú členovia našej Virtuálnej rodiny (tzv. slovenskí Avatari), nakoľko ukážky nemožno realizovať na osobných údajoch občanov. Tieto ukážky budú publikované na oficiálnom portáli eHealthu ezdravotnictvo.sk a neskôr na Národnom zdravotnom portáli.

 

Spôsoby riešenia zdravotných problémov Virtuálnej rodiny ukazovala prezentácia prototypu Elektronickej zdravotnej knižky, ktorá po roku 2013 vo významnej miere nahradí existujúcu papierovú zdravotnú dokumentáciu. V rámci projektu eSO1 bude na informatívnej úrovni poskytovať lekárom, pacientom a iným oprávneným subjektom zdravotné informácie. Knižka bola prezentovaná aj v papierovej forme, vhodnejšej pre starších občanov.

 

Významnou doménou projektu eSO1 je Národný zdravotný portál, ktorý zabezpečí centrálne poskytovanie autorizovaných informácií pre občanov, zdravotníckych pracovníkov a ďalšie subjekty. Zároveň poslúži ako vstupná brána pre národné eHealth aplikácie. Súčasťou Národného zdravotného portálu bude aj rozsiahla encyklopédia zdravia, ktorá poskytne prístup každému občanovi a lekárovi (cca. 100 000 hesiel), samozrejme bezplatne a v plnom rozsahu encyklopédie.

 

Účastníci konferencie si mali možnosť pozrieť aj výhody domény eAlokácie. Občanom prinesie možnosť elektronicky sa objednať k všeobecnému lekárovi alebo špecialistovi, ako aj elektronické objednávanie laboratórnych vyšetrení, očkovania a ďalších zdravotných výkonov ošetrujúcim lekárom.

 

Štvrtou doménou je ePreskripcia a eMedikácia, ktoré umožnia poskytovateľom zdravotnej starostlivosti elektronické predpisovanie liekov a posúdenie liekových interakcií so zohľadnením medikačnej histórie pacienta a jeho zaznamenaných alergií.

 

Ako budú jednotlivé prvky elektronického zdravotníctva podporovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti prezentovala ukážka integrácie všetkých spomínaných domén eSO1. Bolo ukázané široké spektrum úkonov lekára, pacienta, lekárnika, sestry, ktoré sa skvalitnia vďaka nasadeniu aplikácií dodaných v rámci projektu eSO1.

 

„Aj keď je prípravná fáza projektu časovo, organizačne, ale hlavne analyticky veľmi náročná, za prvé dva mesiace od štartu projektu eSO1 už máme konkrétne výsledky v podobe prototypov riešení,“ hovorí Peter Linhardt, špecialista pre eHealth, zástupca riešiteľa eSO1.

 

Cieľom projektu eSO1 a následných eHealth projektov je realizovať program implementácie eHealth tak, aby sa do konca r. 2013 znížilo zaostávanie Slovenska za lídrami EÚ v oblasti eHealth z desať na päť rokov a v oblasti Národného zdravotného portálu a elektronickej medikácie na tri roky“, hovorí Michal Danilák, vizionár eHealth a zástupca riešiteľa eSO1. „Je to ambiciózny, ale realizovateľný cieľ. K tomu je však potrebná podpora odbornej obce, zdravotných poisťovní, samozrejme občanov, ale aj politikov. Našim ďalším krokom bude diskusia k prototypom na odbornej úrovni so zástupcami komôr, asociácií, združení, zdravotných poisťovní a lekárskych fakúlt. Jednotlivé prototypy budeme ďalej rozvíjať do alfa a beta verzií na základe pripomienok a doporučení odbornej obce k našim návrhom,“ dodáva.

 

„Našim cieľom je pravidelne a zrozumiteľne informovať širokú verejnosť o našich krokoch a výsledkoch tak, aby sa projekt eSO1 správne komunikoval smerom k laickej, ale najmä odbornej verejnosti,“ vysvetľuje Silvia Pullmannová, hovorkyňa konzorcia riešiteľov eSO1.

 

Projekt eSO1 je realizovaný z fondov EÚ v rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti s dobou realizácie 24 mesiacov. Cieľom projektu je prispieť prostredníctvom informačných a komunikačných technológií k napĺňaniu poslania zdravotníctva, t.j. znižovaniu úmrtnosti, chorobnosti, trvalých a dočasných následkov chorôb a úrazov.

 

Neprehliadnite: